Privacyverklaring

Budgetondersteuning Nederland B.V. respecteert de privacy van alle betrokkenen die gebruik maken van onze producten en/of diensten. In deze privacyverklaring wordt uitgelegd wat persoonsgegevens zijn, welke gegevens Budgetondersteuning Nederland B.V. verzamelt, waarom we dit doen, hoelang we de gegevens bewaren en wat je rechten zijn.

Contact

Budgetondersteuning Nederland B.V. is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Onze contactgegevens zijn:

Budgetondersteuning Nederland B.V.
T.a.v. Directie
Postbus 24
1500 EA Zaandam
Telefoon 0756127882

Heb je vragen over deze privacyverklaring, over de verwerking van je persoonsgegevens of heb je andere vragen over dit onderwerp? Dan kan je een e-mail sturen naar de directie van ons kantoor: info@budgetondersteuning.nl.

Verzamelen en verwerken van persoonsgegevens

Wij verzamelen en verwerken je persoonsgegevens voor het uitvoeren van de overeenkomst die wij met je hebben, om je te informeren over onze producten en/of diensten en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Daarnaast verzamelen wij je persoonsgegevens om eventuele vragen en/of verzoeken van je te beantwoorden.

Persoonsgegevens

Wij verzamelen op de volgende manieren persoonsgegevens van je:

Gegevens die je aan ons verstrekt zoals onder andere:

 • Naam, adres + postcode, woonplaats, telefoonnummer en mailadres van de betrokkene, het bedrijf/organisatie, de gezinsleden/familie, werkgevers/uitkeringsinstanties/hulpverleners etc.
 • IBAN info
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Burgerservicenummer
 • Functie betrokkene
 • Financiële informatie

Beschikking rechtbank

Gegevens die wij automatisch krijgen:

 • Info vanuit de website

Met wie delen wij de persoonsgegevens?

Voor het uitvoeren van de opdracht en/of diensten van ons bedrijf, delen wij indien nodig (een gedeelte van) je persoonsgegevens met onder andere de volgende partijen:

 • Accountantskantoor
 • IT-leveranciers
 • Rechtbank
 • Alle partijen noodzakelijk voor beschermingsmaatregelen

Naast het delen van gegevens met deze partijen, kan de wet ons verplichten om gegevens te delen met de Belastingdienst, met Justitie, in het kader van gerechtelijke procedures of met andere overheidsinstellingen.

Wij delen je persoonsgegevens niet met partijen buiten de Europese Economische Ruimte.

Bewaren persoonsgegevens

Wij bewaren je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je persoonsgegevens worden verzameld en conform de geldende wet- en regelgeving.

Rechten betrokken

Je hebt de volgende rechten op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG):

 • Recht op inzage
 • Recht op “vergetelheid” (verwijdering)
 • Recht op dataportabiliteit(gegevensoverdracht)
 • Recht op rectificatie en aanvulling
 • Recht op beperking van de verwerking
 • Recht op menselijke blik bij geautomatiseerde besluiten
 • Recht van bezwaar
 • Recht op duidelijke informatie

Als wij je persoonsgegevens verwerken omdat je daar toestemming voor hebt gegeven, dan kan je die toestemming op elk moment intrekken. Om van je rechten gebruik te maken kan je een verzoek indienen door een email te sturen naar info@budgetondersteuning.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je eigen privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op je verzoek. Direct na de afwikkeling van je verzoek vernietigen wij de ontvangen kopie van je identiteitsbewijs.

In de volgende gevallen kunnen wij je aanvraag niet goedkeuren:

 • als het verzoek ongegrond is;
 • als het een verzoek is waar wij wettelijk gezien niet aan dienen te voldoen;
 • als wij je persoonsgegevens nodig hebben voor de uitvoering van de overeenkomst die wij met je hebben;
 • als wij een gerechtvaardigd belang hebben voor de verwerking.

Automatische verwerking

Wij nemen geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor je.

Beveiliging

Budgetondersteuning Nederland B.V. neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Van derden die je persoonsgegevens voor ons behandelen of verwerken eisen wij dat zij hetzelfde doen. Toegang tot je persoonsgegevens is beperkt en alleen toegestaan aan onze medewerkers en partijen op een ‘need-to-know’ basis. Onze veiligheidsmaatregelen worden voortdurend verbeterd in overeenstemming met de nieuwe veiligheidsnormen. Als je het idee hebt dat je persoonsgegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@budgetondersteuning.nl.

Heb je een klacht?

Heb je een klacht over onze verwerking van je persoonsgegevens? Dan kan je een mail sturen naar de directie via info@budgetondersteuning.nl. Je kunt ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/gebruik-uw-privacyrechten/klacht-melden-bij-de-ap.

Wijzigingen

Budgetondersteuning Nederland B.V. heeft het recht om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Hier hoeven wij je niet vooraf over te informeren. Als wij wijzigingen aanbrengen, brengen wij je op de hoogte via onze website.

Heb je vragen over deze privacyverklaring of over de verwerking van je persoonsgegevens? Of heb je andere vragen over dit onderwerp? Dan kan je een e-mail sturen naar de directie via info@budgetondersteuning.nl.

Laatst bijgewerkt: juli 2021 


 

Privacy verzoek